Author: cameraquansat

Nhược điểm của chiếc camera wifi đó là hoạt động phụ thuộc 100% vào mạng wifi nên nếu wifi không ổn định thì có thể xem ở xa nó bị... Read More